WalaiStudio

WalaiStudio

museum maker

Download Application : Museum Nst

appstore
playstore

Museum Nst

แนะนำการใช้งาน

  • ดาวนโหลดแอพลิเคชัน
  • เปิดแอพลิเคชัน จากนั้นใช้กล้องส่องลงบนการ์ดในแนวระนาบ และควรมีแสงสว่างเพียงพอ จะปรากฎภาพวัตถุโบราณ 3มิติ ที่คุณสามารถปฏิสัมพันธ์ได้
Scroll to top